Home/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2016-12-30T16:58:25+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN BY JOHN

By John is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 65640780

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Moski B.V.: een besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Naarden, te dezen handelend onder de naam By John, die zich ten doel stelt (onder meer) schoonheidsproducten (op afstand via de website byjohn.nl) aan te bieden en te verkopen aan Klanten, één en ander in de meest ruime zin, hierna te noemen: “By John”;
 2. Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met By John, hierna te noemen: “Klant”;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door By John georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand, hierna te noemen: “Overeenkomst”;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, hierna te noemen: “Bedenktijd”;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst, hierna te noemen: “Herroepingsrecht”;
 6. Dag: kalenderdag, hierna te noemen: “Dag”;
 7. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van By John en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen By John en de Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij By John zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk (elektronisch) kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor zover naast de Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- en/of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van dit artikel overeenkomstig van toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. By John wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand.
 5. De Algemene Voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden, die (in)direct op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij By John.
 6. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk, indien partijen dit vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 7. Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepalingen(en) van de Algemene Voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
 8. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dient de uitleg van deze bepaling(en) plaats te vinden naar de geest van de Algemene Voorwaarden.
 9. Situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen naar de geest van de Algemene Voorwaarden te worden beoordeeld.
 10. By John is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De mogelijke invloed van deze wijzigingen en/of aanvullingen worden tijdig met de Klant besproken.
 11. Ook indien By John niet voortdurend strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, blijven de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing en behoudt By John het recht om in andere gevallen strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
 12. By John gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan op te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken en deze af te stemmen op het (koop)gedrag van de Klant. De informatie die door Google wordt verzameld wordt opgeslagen op servers van Google. By John heeft enkel toegang tot de geanonimiseerde en geaggregeerde data die door middel van rapportages in Google Analytics beschikbaar wordt gesteld. By John kan met behulp van deze rapporten niet de identiteit of verblijfsplaats van de Klant achterhalen. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door By John nimmer verstrekt aan derden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Indien en voor zover een aanbieding en/of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding en/of offerte vermeld. By John is aan een aanbieding en/of offerte gebonden indien de Klant de aanvaarding hiervan binnen de geldigheidsduur van de aanbieding/offerte aan By John kenbaar heeft gemaakt.
 2. De aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding door de Klant mogelijk te maken. Als By John gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Afbeeldingen kunnen alleen als indicatie worden beschouwd en hieraan kunnen geen rechten door de Klant worden ontleend.
 3. Elke aanbieding bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de aanbieding verbonden zijn. Meer in het bijzonder geldt dit voor:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • eventuele leveringskosten;
 • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de toepasselijkheid van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de Overeenkomst; en
 • de termijn voor aanvaarding van de aanbieding, dan wel de termijn waarbinnen de Klant de prijs garandeert.
 1. By John kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, kennelijk een vergissing, verschrijving of fout bevatten.
 2. Indien de aanvaarding van de Klant afwijkt van de aanbieding die is opgenomen in de offerte, is By John hier niet aan gebonden en komt er overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding geen Overeenkomst tot stand, tenzij By John dit uitdrukkelijk aangeeft.

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van de aanbieding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant de aanbieding langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt By John onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door By John is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft By John passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal By John daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. By John kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien By John op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. By John zal bij het product aan de Klant de volgende informatie elektronisch of schriftelijk meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van By John waar de Klant met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • de in artikel 3 lid 3 van de Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij By John deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering de Overeenkomst.

Artikel 5. Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen schriftelijk te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant.
 2. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan By John (Kooltjesbuurt 1 A 1, 1411 RZ Naarden) retourneren, conform de door By John verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten en het risico bij terugzending voor rekening van de Klant.
 4. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal By John dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 5. By John heeft het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of betalingen slechts deels te retourneren indien de producten niet in de originele verpakking worden geretourneerd dan wel beschadigd of gebruikt zijn.

Artikel 6. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. By John kan het Herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien By John dit duidelijk in de aanbieding, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het Herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die verzegeld zijn en om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • die door By John zijn ontwikkeld overeenkomstig specifieke wensen van de Klant;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop By John geen invloed heeft.

Artikel 7. Prijzen

 1. Gedurende de in de aanbieding vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan By John producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar By John geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij de aanbieding vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien By John dit bedongen heeft en:
 5. a)   deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. b)   de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in de aanbieding van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele andere kosten, zoals eventuele verzendkosten en administratiekosten. Deze andere kosten worden apart vermeld bij het plaatsen van een bestelling. Wanneer een zakelijke Klant uit de EU met zijn zakelijke account een product van By John aankoopt, wordt 0% btw in rekening gebracht in verband met intracommunautaire leveringen o.b.v. artikel 138 EU BTW richtlijn 2006/112/EC.

Artikel 8. Conformiteit en garantie

 1. By John staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, behoudens hetgeen hierover is gemeld in artikel 3 lid 2 van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een door By John, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover By John kan doen gelden.
 3. Een product dat niet voldoet aan de Overeenkomst dient de Klant binnen 14 dagen te vermelden via info@byjohn.nl om in aanmerking te komen voor restitutie.
 4. Indien de Klant een product dat niet voldoet aan de Overeenkomst meldt, is het definitieve oordeel of het product al dan niet voldoet voorbehouden aan By John.

Artikel 9. Levering en uitvoering

 1. By John zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan By John kenbaar heeft gemaakt.
 3. By John levert uitsluitend aan adressen in Europa.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden is vermeld, zal By John geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hierover uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid betaalt By John het bedrag dat de Klant heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal By John zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij By John tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan By John bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Uitvoering opdracht

 1. By John heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, indien en voor zover nakoming van de Overeenkomst dit vereist.
 2. Bij uitvoering van de werkzaamheden baseert By John zich op de door de Klant  verstrekte informatie en gegevens. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie en gegevens. Indien sprake is van gewijzigde feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor nakoming van de Overeenkomst, is de Klant gehouden By John hierover te informeren.
 3. Een afgesproken termijn voor levering van producten door By John wordt slechts beschouwd als richtlijn en nimmer als fatale termijn, tenzij By John en de Klant schriftelijk anders uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Artikel 11. Gewijzigde omstandigheden

 1. Mochten de omstandigheden waarvan de Klant en By John op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan, dusdanig wijzigen dat daardoor naleving van (een deel van) de Overeenkomst in redelijkheid niet van (één der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden tussen partijen over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden zijn toe te rekenen aan de Klant, zullen eventuele kosten  voortvloeiend uit deze gewijzigde omstandigheden aan de Klant in rekening worden gebracht.
 2. Indien partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt de Klant dat de tijdsplanning van de Overeenkomst indien nodig zal worden aangepast.

Artikel 12. Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden betaald bij het plaatsen van een bestelling op de website van By John op een door By John aangegeven wijze.
 2. Bij vooruitbetaling kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan By John te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de Klant heeft By John behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. By John heeft een retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de Klant al hetgeen hij aan By John verschuldigd is, heeft voldaan.
 6. Door de Klant gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. Deze bepaling is onverminderd van toepassing indien de Klant bij betaling refereert aan een andere, jongere vordering.
 7. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Klant hiertoe naar het oordeel van By John aanleiding geeft, is By John gerechtigd om van de Klant te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door By John te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien de Klant weigert en/of nalaat de verlangde zekerheid te verstrekken, is By John gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de Klant aan By John uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, per direct opeisbaar.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of toetreding tot de WSNP zijdens de Klant zijn de vorderingen van By John en de verplichtingen van de Klant jegens By John onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

 1. By John behoudt het eigendom van alle geleverde en nog te leveren producten conform de Overeenkomst tot aan het moment waarop de Klant aan de betalingsverplichtingen jegens By John heeft voldaan.
 2. De in lid 1 van dit artikel beschreven betalingsverplichting bestaat uit de betaling van de koopsom van alle geleverde en de nog te leveren producten, vermeerderd met de kosten die worden gemaakt als de Klant niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, met inbegrip van schadevergoeding, buitengerechtelijke (incasso)kosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang een eigendomsvoorbehoud rust op geleverde producten, is het de Klant niet toegestaan om deze producten te verpanden of enig ander (zekerheids)recht op de producten te vestigen ten behoeve van derden.
 4. De Klant is verplicht om alle producten waarop een eigendomsvoorbehoud van By John rust als zodanig aan te merken, tot het moment waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14. Gebruik website

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website en op lay out en vormgeving van de website rusten bij By John en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).
 2. De informatie op de website wordt door By John met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. By John aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
 3. De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. By John heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.
 4. By John draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website, die door derden zijn uitgegeven.
 5. By John garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.
 6. De door By John opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 15. Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging

 1. By John is gerechtigd (verdere) nakoming van de Overeenkomst op te schorten, indien de Klant de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van By John om schadevergoeding te vorderen.
 2. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van By John en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. By John behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe geleverde producten. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg, indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid worden terugbetaald.
 4. By John is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst (blijvend) onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen van dusdanige aard dat een ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet van By John kan worden verlangd.
 5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van By John op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien By John de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 6. Indien By John tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.
 7. By John is gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, direct en indirect ontstaan, indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is.
 8. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens By John niet nakomt en deze niet-nakoming een rechtvaardiging vormt voor ontbinding, dan is By John gerechtigd de Overeenkomst ter stond en onmiddellijk te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant uit hoofde van wanprestatie wel verplicht is tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – of toetreding tot de WSNP zijdens de Klant, staat het By John vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting aan de zijde van By John tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechtelijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van By John op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16. Klachtenregeling

 1. By John beschikt over een klachtenprocedure en behandelt binnengekomen klachten via info@byjohn.nl overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Alle klachten ter zake de uitvoering van de Overeenkomst door By John dienen schriftelijk, volledig duidelijk omschreven, binnen 14 dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, aan By John kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt de Klant geacht de geleverde producten en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 3. Bij By John ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door By John binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. In geval van een terechte klacht, behoudt By John zich de keuze voor tussen levering van een nieuw product, restitutie van de door de Klant betaalde koopsom of aanpassing van de in rekening gebrachte koopsom.
 5. Indien vast komt te staan dat een door de Klant ingediende klacht ongegrond is, dan komen de daardoor ontstane kosten, door By John gemaakte onderzoekskosten inbegrepen, voor rekening van de Klant.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. By John is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel volgt. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van By John gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld van By John en/of haar ondergeschikte(n).
 2. Voor afwijkend gebruik en/of hantering van aanwijzingen op de verpakkingen en bijsluiters van de producten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard
 3. By John is in geen geval aansprakelijk voor persoonlijke, lichamelijke en algemene schade die voortvloeit uit het gebruik door de Klant of derden van de producten.
 4. De Klant is gehouden om alle nodige maatregelen ter voorkoming of beperking van schade te nemen.
 5. By John is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een ander gebruik van de producten dan waarvoor deze oorspronkelijk zijn bedoeld.
 6. By John is jegens de Klant aansprakelijk voor een tekortkoming bij de nakoming van de Overeenkomst, voor zover deze tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij uitvoering van de Overeenkomst door de Klant mag worden vertrouwd.
 7. By John is niet aansprakelijk voor bij de Klant of derden ontstane schade, indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van een door By John ingeschakelde hulppersoon (werknemers van By John daaronder niet begrepen).
 8. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant aan By John onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is By John voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
 9. In geval van overmacht zoals besproken in artikel 18 van de Algemene Voorwaarden is By John niet aansprakelijk.
 10. Aansprakelijkheid van By John voor indirecte schade, waaronder ook begrepen wordt gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten. By John kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van By John aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan By John toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 11. De aansprakelijkheid van By John voor een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, alsmede voor een onrechtmatige daad, is beperkt tot het bedrag dat de Klant ter zake de bestelde producten aan By John heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake de schadeveroorzakende gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met een maximum – indien hoger en voor zover van toepassing – van daarnaast het bedrag dat de Klant aan kosten heeft gemaakt en welke kosten onlosmakelijk met de tekortkoming in de nakoming dan wel onrechtmatige daad zijn verbonden.
 12. De Klant dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt bij By John in, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

Artikel 18. Overmacht

 1. By John is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. By John kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen de Klant en haar opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien de hierboven bedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Klant gehouden diens verplichtingen jegens By John tot aan dat moment te voldoen. By John is dan gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke Overeenkomst.
 3. In de Algemene Voorwaarden wordt onder ‘overmacht’ verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop By John geen invloed kan uitoefenen of redelijkerwijs had kunnen uitoefenen en waardoor By John niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij By John daaronder inbegrepen. By John heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst (blijvend) onmogelijk maakt, intreedt nadat By John haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij By John partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoer wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Alle geschillen tussen By John en de Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van By John, Naarden, zijnde aldus de Rechtbank Midden-Nederland. Niettemin is By John bevoegd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Zowel By John als de Klant zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van By John en worden bij de totstandkoming van een Overeenkomst kosteloos aan de Klant overhandigd.
 2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst met By John.
 3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

By John | KvK 65640780 | www.byjohn.nl | © By John | 8 april 2016